RODO

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zw. dalej RODO), realizując wynikające z RODO wymogi, niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO wskazujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie jest „Jäger-Bud” Sp. z o.o., Rynek Staromiejski 33/34/3, 87-100 Toruń, KRS: 0000220932, NIP: 9562122486. Dane kontaktowe: nr tel.: 56 652 72 613 adres e-mail: biuro@jaegerbud.pl
 2. Jeśli podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest/są lub będzie/będą:
 3. udzielona przez Panią/Pana zgoda to Pani/Pana dane osobowe są/będą przetwarzane w celu/celach odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, pisma, wnioski, w tym w celu przedstawienie oferty handlowej i prowadzenie działalności marketingowej;
 4. umowa zawarta z Panią/Panem i konieczność jej wykonania oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem to Pani/Pana dane osobowe są/będą przetwarzane w celu/celach zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się przed zawarciem umowy i w związku z jej wykonaniem, świadczenie usług w przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w celu udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma, zapytania dotyczące oferty i inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową, świadczonymi usługami,
 6. ciążący na administratorze obowiązek prawny do wypełnienia, którego zobowiązany jest administrator celem przestrzegania norm wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przygotowanie i zawarcie ważnej umowy.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Natomiast nieudzielenie zgody uniemożliwi prowadzenie przez naszą firmę działań marketingowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie ww. zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Dotychczasowo udzielona przez Panią/Pana zgoda pozostaje ważna w przedmiocie i zakresie, w jakim została wcześniej udzielona.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 10. upoważnieni pracownicy, którym w formie pisemnej powierzono przetwarzanie danych osobowych;
 11. zewnętrzne podmioty przetwarzające, upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia zawartych z administratorem,
 12. podmioty lub organy upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:
 14. prawo dostępu do danych osobowych;
 15. prawo do sprostowania danych osobowych;
 16. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 17. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 18. prawo do przenoszenia danych;
 19. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 20. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób naruszający przepisy wynikające z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
 21. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowej.
 22. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 23. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów wskazanych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w tym okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.